Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH I WARSZTATACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TESTARMY GROUP S.A.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Organizator - TestArmy Group S.A., 53-238 Wrocław, ul. Petuniowa 9/5, NIP: 8992754194;
   2. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniach bądź innych projektach organizowanych przez TestArmy Group S.A.
   3. Szkolenie - proces edukowania, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności. Termin oraz przedmiot szkolenia, każdorazowo, w sposób szczegółowy, określony jest w ofercie szkolenia.
   4. Inne projekty - zajęcia niebędące szkoleniem, a prowadzone przez TestArmy Group S.A. – warsztaty, webinaria. Postanowienia dotyczące szkoleń stosuje się także w przypadku innych projektów.
   5. Cena - wartość wyrażona w jednostce pieniężnej, każdorazowo określona w ofercie szkolenia, którą Uczestnik zobowiązany jest uiścić Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w szkoleniu bądź innym projekcie.
   6. Koordynatorzy - osoba wyznaczona przez Organizatora do obsługi Klienta, do której kontakt znajduje się na stronie Organizatora w zakładce "Kontakt"
  2. Uczestnik dokonując zapisu na szkolenie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podawania przyczyn oraz w jakimkolwiek czasie.
  4. Każdego Uczestnika oraz subskrybentów newsletterów należących do serwisów Organizatora, obowiązuje aktualna treść Regulaminu.
  5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w szkoleniach lub innych projektach organizowanych przez TestArmy Group S.A. jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
  1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez elektroniczną rejestrację dostępną na stronach spółki TestArmy Group S.A.
  2. Jako potwierdzenie rezerwacji miejsca Uczestnik otrzymuje maila od Organizatora. Na życzenie klienta możliwe jest wystawienie faktury proforma. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po odbyciu szkolenia i przesłana Uczestnikowi na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.
 3. PŁATNOŚCI
  1. Płatności na stronach Organizatora obsługiwane są przez .
  2. Uczestnik może dokonać płatności przez następujące kanały: przelew online, faktura proforma, raty mBANK oraz karty płatnicze .
 4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu lub innym projekcie należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: [email protected] lub bezpośrednio do Koordynatorów, do których adresy mailowe są podane w zakładce Kontakt na stronie Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji ze szkolenia w formie mailowej) Uczestnikowi, alternatywnie przysługuje:
   1. zwrot uiszczonej kwoty według zasad opisanych w punkcie 4.3. Regulaminu;
   2. Możliwość wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w tym samym szkoleniu, ale w innym terminie lub w innym szkoleniu.
  3. Ewentualny zwrot (4.2.a. Regulaminu) uiszczonej opłaty nastąpi po potrąceniu kosztów maniupulacyjnych w wysokości 1% wpłaconej kwoty.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności wystawienia faktury korygującej czas na zwrot kwoty 14 dni (punkt 4.3. niniejszego regulaminu) liczony jest od czasu potwierdzenia przyjęcia faktury korygującej przez Uczestnika. Potwierdzenia można dokonać mailowo.
  5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji mailowej do Organizatora) lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 5. ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
  1. W przypadku zmiany miejsca (miasto) lub terminu szkolenia przez Organizatora z przyczyn niezależnych, Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tych zmianach uczestnika i w przypadku braku akceptacji zmian ze strony Uczestnika Organizator zobowiązany jest do ustalenia dogodnego rozwiązania dla obu stron (przeniesienie na inny termin/miasto lub zwrot płatności).
  2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie z przyczyn niezależnych.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wykorzystać uiszczoną kwotę pieniężną w ramach tego samego szkolenia w innym terminie. W przypadku zwrotu Uczestnik otrzymuje zwrot całości uiszczonej kwoty.
  4. O przedmiotowych zmianach Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 6. CHARAKTER SZKOLEŃ
  1. Organizator, a także trenerzy i Koordynatorzy w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Uczestnika metod, produktów oraz usług pozyskanych w trakcie szkolenia.
  2. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener lub Koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie szkolenia. W powyższym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny za udział w szkoleniu.
  3. Organizator, Trenerzy i Koordynator nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu prowadzonych szkoleń.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie.
  2. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)
×
Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania oraz naszych zaufanych partnerach. Jeśli klikniesz Zaakceptuj — zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.
 1. Dlaczego my?
 2. Szkolenia
 3. Dla firm
 4. Kontakt