Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TESTARMY GROUP S.A.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy testuj.pl prowadzony jest przez TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679700, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 123 000 zł, numer NIP: 8992754194, dalej zwaną „TestArmy”.
  2. Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez TestArmy.
 2. Definicje

  Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. TestArmy - TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Petuniowej 9/5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679700, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 123 000 zł, numer NIP: 8992754194.
  2. Użytkownik – konsument, przedsiębiorca oraz każdy inny podmiot korzystający z serwisu, który wykupił udział w szkoleniu lub innych podobnych projektach organizowanych przez TestArmy i/lub zapisał się do newslettera.
  3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z TestArmy czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Uczestnik – Użytkownik i/ lub inna osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.
  5. Szkolenie - zajęcia edukacyjne odbywające się w formie warsztatów lub wykładów, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Termin oraz przedmiot szkolenia każdorazowo, w sposób szczegółowy określony jest w informacji o szkoleniu.
  6. Zamówienie – uzupełniony przez Użytkownika formularz udostępniony na stronie serwisu www.testuj.pl i przesłany do TestArmy w celu zakupu Szkolenia.
  7. Umowa – umowa sprzedaży Szkolenia zawarta pomiędzy TestArmy, a Użytkownikiem, zgodnie z treścią przesłanego Zamówienia.
  8. Koordynatorzy - osoba wyznaczona przez TestArmy do obsługi Użytkownika, do której kontakt znajduje się na stronie TestArmy w zakładce „Kontakt".
  9. Trenerzy – osoby przeprowadzające Szkolenie na zlecenie TestArmy.
  10. Newsletter - bezpłatny biuletyn informacyjny TestArmy zawierający w szczególności informacje o organizowanych szkoleniach, warsztatach i webinarach, którego otrzymywanie możliwe jest po zapisaniu się do niego za pośrednictwem serwisu internetowego www.testuj.pl i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
  11. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
  12. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego www.testuj.pl prowadzony przez TestArmy, opisujący zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez TestArmy.
 3. Zawarcie umowy
  1. Informacje znajdujące się na stronie serwisu www.testuj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Zamówienie za pośrednictwem formularza, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu.
  2. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik dokonuje zgłoszenia online za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie serwisu www.testuj.pl, który przesyłany jest do TestArmy.
  3. Zawarcie Umowy na Szkolenie między TestArmy, a Użytkownikiem następuje z chwilą przekazania przez TestArmy maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i udział w Szkoleniu.
  4. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
  5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez TestArmy jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 4. Płatności
  1. Poprzez zawarcie Umowy, Użytkownik zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
  2. TestArmy ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia.
  3. Użytkownik może dokonać płatności jedną z następujących metod: przelew online, karty płatnicze visa i mastercard, raty Santander Consumer Bank S.A.
  4. Płatności na stronach TestArmy obsługiwane są przez Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. dotpay
  5. Na życzenie Użytkownika możliwe jest wystawienie faktury proforma.
  6. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po odbyciu Szkolenia i przesłana Użytkownikowi na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mailowy podany przez Użytkownika w Zamówieniu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie TestArmy na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 8.
  8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 mogą być przesłane do Użytkownika w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne uniemożliwiają ich przesłanie drogą elektroniczną.
 5. Raty Santander
  1. Płatność za kurs jest podzielona na 10 lub 20 rat oprocentowanych na 0%.
  2. W przypadku rozłożenia płatności na 10 rat istnieje również możliwość odroczenia opłaty o 3 miesiące.
  3. Ilość rat określana jest po wypełnieniu formularzu zapisowego i przejściu do formularza płatności.
  4. Należność zostaje dokonywana na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Użytkownika przez Zewnętrzny Kanał Płatności - Santander Consumer Bank S.A.
  5. Zakup płatnej Usługi w oparciu o Raty Santander rozpoczyna się z momentem udzielenia kredytu.
  6. Zasady udzielania rat są dostępne na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/jesli-masz-juz/kredyt-na-zakup-towarow-i-uslug/pytania-i-odpowiedzi/
 6. Rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu (odstąpienie od umowy) – Konsument.
  1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Konsumentem traci prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wziął udział w Szkoleniu, które odbyło się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, za jego wyraźną zgodą.
  2. W celu realizacji uprawnienia z ust. 1 Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia, wysyłając oświadczenie na adres mailowy: [email protected] lub bezpośrednio do Koordynatorów, do których adresy mailowe są podane w zakładce kontakt na stronie serwisu www.testuj.pl.
  3. Konsument w celu złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  4. TestArmy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  5. W przypadku oświadczenia Konsumenta, iż jego wolą jest przeznaczenie wpłaconych środków pieniężnych na uczestnictwo w takim samym szkoleniu, w innym możliwym do wyboru terminie albo na uczestnictwo w innym, wybranym przez siebie szkoleniu, TestArmy zaliczy wpłatę na poczet wynagrodzenia tytułem nowego, wybranego przez Konsumenta szkolenia.
  6. TestArmy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  Pobierz wzór odstąpienia od umowy
 7. Rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu (odstąpienie od umowy) – pozostali Użytkownicy.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkowników niebędących Konsumentami zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia § 5, z zastrzeżeniem poniższych punktów.
  2. TestArmy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy, zwróci Użytkownikowi uiszczone przez niego wynagrodzenie tytułem Szkolenia, po dokonaniu potrąceniu kosztów administracyjno - księgowych w wysokości 1% wpłaconej kwoty.
  3. W przypadku wystąpienia konieczności wystawienia faktury korygującej, czas na zwrot kwoty (14 dni) liczony jest od czasu potwierdzenia przyjęcia faktury korygującej przez Użytkownika. Potwierdzenia można dokonać mailowo.
  4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika w terminie późniejszym niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji mailowej do TestArmy) lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, TestArmy zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za Szkolenie.
  5. TestArmy ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec TestArmy, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie.
 8. Zmiany dotyczące szkoleń.
  1. W przypadku zmiany miejsca (miasto) lub terminu szkolenia, TestArmy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tych zmianach Użytkownika i w przypadku braku akceptacji zmian ze strony Użytkownika, TestArmy zobowiązany jest do ustalenia dogodnego rozwiązania dla obu stron (w tym: przeniesienie Użytkownika na inny termin szkolenia lub innego miejsca szkolenia albo zwrotu płatności).
  2. TestArmy ma prawo zmiany osoby prowadzącej Szkolenie, jeśli wynika to z przyczyn od niego niezależnych.
  3. TestArmy ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem Szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Użytkownik może żądać zwrotu uiszczonego wynagrodzenia albo oświadczyć, iż chce przeznaczyć uiszczoną kwotę pieniężną na poczet takiego samego szkolenia odbywającego się w innym terminie. W przypadku żądania zwrotu wynagrodzenia, Użytkownikowi zwracana jest cała uiszczona pierwotnie przez niego kwota w ciągu 14 dni.
  4. O zmianach, o których mowa w § 7 Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
  5. Przy zakupie pakietu rozszerzonego Akademii Testowania uczestnik przystępuje do części praktycznej po zdanym egzaminie ISTQB® FL. Część praktyczna jest dostępna dla uczestnika bezterminowo do czasu zdania egzaminu ISTQB® FL.
 9. Reklamacje.
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres mailowy: [email protected] lub przesłać listem poleconym na adres siedziby TestArmy, tj.: TestArmy Group S.A.,ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, z dopiskiem „szkolenia”.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów: nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
   2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
   3. oczekiwania Użytkownika.
  4. TestArmy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się do reklamacji z tytuły rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oznacza, że TestArmy uznało żądanie Konsumenta za uzasadnione.
  5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  6. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 10. Odpowiedzialność i gwarancje TestArmy
  1. TestArmy, a także Trenerzy i Koordynatorzy w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Uczestnika metod, produktów oraz usług pozyskanych w trakcie szkolenia.
  2. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener lub Koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie szkolenia. W powyższym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny za udział w szkoleniu.
  3. TestArmy, Trenerzy i Koordynatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu prowadzonych szkoleń.
 11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest TestArmy.
  2. Uczestnik może uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez TestArmy jego danych osobowych, kontaktując się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem maila: [email protected]
  3. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:
   1. realizacja umowy o Szkolenie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
   2. spełnienia prawnych obowiązków, w szczególności podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
   3. prawnie uzasadniony interes TestArmy jakim jest ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi, a także możliwość komunikacji z Użytkownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. przesyłanie na podany przez Użytkownika adres mailowy Newslettera w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
  4. Testarmy w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji Umowy o Szkolenie, tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania), adres prowadzenia działalności gospodarczej albo siedziby spółki, numer NIP, adres poczty elektronicznej.
  5. Dostęp do danych osobowych Uczestnika przysługuje upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz TestArmy usługi informatyczne, w tym hostingowe i o charakterze marketingowym oraz spółce świadczącej usługi księgowo – podatkowe. Jeżeli Uczestnik korzysta ze szkolenia z egzaminem certyfikującym, dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie przysługiwał także podmiotowi certyfikującemu.
  6. Dane osobowe Uczestnika Szkolenia i/ lub subskrybenta Newslettera mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do ActiveCampaign LLC oraz Google LLC z siedzibami w Stanach Zjednoczonych, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wymienione przedsiębiorstwa stosują się do zasad ochrony prywatności opracowanych w ramach porozumienia EU-U.S. Privacy Shield.
  7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzana przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą umową o Szkolenie albo do upływu terminu, w jakim TestArmy zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku, gdy Użytkownik jest subskrybentem Newslettera jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie za pośrednictwem maila: [email protected] Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego TestArmy dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o Szkolenie oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi TestArmy wykonanie usługi. W przypadku subskrypcji Newslettera podanie danych jest dobrowolne.
  9. Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, prawo do ograniczenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz usunięcia danych (bycia zapomnianym). Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe Uczestnika Szkolenia mogą podlegać profilowaniu o ile została wyrażona taka zgoda.
  11. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

 12. Postanowienia końcowe
  1. O każdej zmianie Regulaminu TestArmy poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej serwisu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wobec Konsumentów – także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zanim zaczniemy, krótko o ciasteczkach

Mamy dla Ciebie sporą dawkę wiedzy, ale zanim będziemy mogli się nią podzielić, prosimy o zaakceptowanie plików cookies.

Kliknij „Zaakceptuj", aby wyrazić zgodę na korzystanie z cookies na Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych działań marketingowych do Twoich potrzeb.

Możesz też zapoznać się z naszą polityką prywatności i plików cookies, w której szczegółowo informujemy o tym, jak korzystamy z cookies, ich rodzajach, usuwaniu cookies oraz naszych zaufanych partnerach. Klikając w „Ustawienia” możesz zmienić swoje preferencje, co do udostępniania cookies.

Ustawienia plików cookies

Dzięki plikom cookies strona Testuj.pl pozwala m.in. komentować artykuły za pomocą konta Facebook, w łatwy sposób udostępniać je w mediach społecznościowych i otrzymywać spersonalizowane oferty. Dlatego zachęcamy do wyrażenia zgody na przetwarzanie cookies, poprzez kliknięcie „Zgadzam się”.

W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie plików cookies z urządzenia lub kliknięcie „Nie zgadzam się” na tej stronie. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies, ich rodzajach, usuwaniu cookies oraz naszych zaufanych partnerach, znajdziesz w naszej Polityką prywatności i plików cookies.

Zgadzam się
Nie zgadzam się
 1. Dlaczego my?
 2. Szkolenia
 3. Dla firm
 4. Kontakt