Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TESTARMY GROUP S.A.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy testuj.pl prowadzony jest przez TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679700, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 123 000 zł, numer NIP: 8992754194, dalej zwaną „TestArmy”.
  2. Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez TestArmy.
 2. DEFINICJE

  UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

  1. TestArmy - TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Petuniowej 9/5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679700, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 123 000 zł, numer NIP: 8992754194.
  2. Użytkownik – konsument, przedsiębiorca oraz każdy inny podmiot korzystający z serwisu, który wykupił udział w szkoleniu lub innych podobnych projektach organizowanych przez TestArmy i/lub zapisał się do newslettera.
  3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z TestArmy czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Uczestnik – Użytkownik i/ lub inna osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.
  5. Szkolenie - zajęcia edukacyjne odbywające się w formie warsztatów lub wykładów, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Termin oraz przedmiot szkolenia każdorazowo, w sposób szczegółowy określony jest w informacji o szkoleniu.
  6. Zamówienie – uzupełniony przez Użytkownika formularz udostępniony na stronie serwisu www.testuj.pl i przesłany do TestArmy w celu zakupu Szkolenia.
  7. Umowa – umowa sprzedaży Szkolenia zawarta pomiędzy TestArmy, a Użytkownikiem, zgodnie z § 3 ust. 3 i § 3 ust. 6.
  8. Koordynator - osoba wyznaczona przez TestArmy do obsługi Użytkownika, do której kontakt znajduje się na stronie TestArmy w zakładce „Kontakt".
  9. Trenerzy – osoby przeprowadzające Szkolenie na zlecenie TestArmy.
  10. Newsletter - bezpłatny biuletyn informacyjny TestArmy zawierający w szczególności informacje o organizowanych szkoleniach, warsztatach i webinarach, którego otrzymywanie możliwe jest po zapisaniu się do niego za pośrednictwem serwisu internetowego www.testuj.pl i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
  11. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
  12. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego www.testuj.pl prowadzony przez TestArmy, opisujący zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez TestArmy.
 3. SZKOLENIA OTWARTE
  1. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Programy Szkoleń otwartych dostępne są na stronie www.testuj.pl. Szkolenia te mogą być organizowane jako szkolenia online lub szkolenia stacjonarne. Dodatkowo do wybranych Szkoleń otwartych istnieje możliwość skorzystania z platformy e-learningowej.
  2. Informacje znajdujące się na stronie serwisu www.testuj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Zamówienie za pośrednictwem formularza, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu.
  3. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik dokonuje zgłoszenia online za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie serwisu www.testuj.pl, który przesyłany jest do TestArmy.
  4. Zawarcie Umowy na Szkolenie między TestArmy, a Użytkownikiem następuje z chwilą przekazania przez TestArmy maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i udział w Szkoleniu.
  5. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
  6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez TestArmy jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
  7. Szkolenia otwarte online są organizowane dla minimalnej grupy 4 Uczestników.
  8. Szkolenia otwarte stacjonarne są organizowane dla minimalnej grupy 10 Uczestników.
  9. TestArmy potwierdza możliwość zorganizowania Szkolenia zgodnie ze złożonym Zamówieniem najpóźniej na 7 dni przed terminem Szkolenia.
 4. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
  1. Szkolenia zamknięte dostępne są dla Użytkowników będących przedsiębiorcami i zgłaszających zapotrzebowanie na szkolenie dla swoich pracowników. Programy Szkoleń zamkniętych są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z Użytkownikiem. Szkolenia te mogą być organizowane jako szkolenia online lub szkolenia stacjonarne.
  2. Minimalną ilość uczestników szkolenia zamkniętego organizowanego w formie online to 3 osoby, a szkolenia zamkniętego organizowanego stacjonarnie to 10 osób.
  3. Zawarcie umowy na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Użytkownika będącego przedsiębiorcą następuje poprzez podpisanie zamówienia (załącznik nr 2) oraz potwierdzenie możliwości zrealizowania Szkolenia na uzgodnionych warunkach przez TestArmy.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Poprzez zawarcie Umowy, Użytkownik zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
  2. TestArmy ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty pełnego wynagrodzenia.
  3. Użytkownik może dokonać płatności jedną z następujących metod: przelew online, karty płatnicze visa i mastercard, raty Santander Consumer Bank S.A.
  4. Płatności na stronach TestArmy obsługiwane są przez Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. dotpay
  5. Na życzenie Użytkownika możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej (w przypadku płatności za szkolenia odbywające się w kolejnych miesiącach po wpłacie) lub proforma (w przypadku płatności za szkolenia odbywające się w tym samym miesiącu).
  6. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po zrealizowaniu danego Szkolenia i przesłana Użytkownikowi na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mailowy podany przez Użytkownika w Zamówieniu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie TestArmy na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 8.
  8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 mogą być przesłane do Użytkownika w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne uniemożliwiają ich przesłanie drogą elektroniczną.
 6. RATY SANTANDER
  1. Płatność za kurs jest podzielona na 10 lub 20 rat oprocentowanych na 0%.
  2. W przypadku rozłożenia płatności na 10 rat istnieje również możliwość odroczenia opłaty o 3 miesiące.
  3. Ilość rat określana jest po wypełnieniu formularzu zapisowego i przejściu do formularza płatności.
  4. Należność zostaje dokonywana na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Użytkownika przez Zewnętrzny Kanał Płatności - Santander Consumer Bank S.A.
  5. Zakup płatnej Usługi w oparciu o Raty Santander rozpoczyna się z momentem udzielenia kredytu.
  6. Zasady udzielania rat są dostępne na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/jesli-masz-juz/kredyt-na-zakup-towarow-i-uslug/pytania-i-odpowiedzi/
 7. REZYGNACJE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) – KONSUMENT.
  1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Konsumentem traci prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wziął udział w Szkoleniu, które odbyło się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, za jego wyraźną zgodą.
  2. W celu realizacji uprawnienia z ust. 1 Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia, wysyłając oświadczenie na adres mailowy: [email protected] lub bezpośrednio do Koordynatorów, do których adresy mailowe są podane w zakładce kontakt na stronie serwisu www.testuj.pl.
  3. Konsument w celu złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. TestArmy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  5. W przypadku oświadczenia Konsumenta, iż jego wolą jest przeznaczenie wpłaconych środków pieniężnych na uczestnictwo w takim samym szkoleniu, w innym możliwym do wyboru terminie albo na uczestnictwo w innym, wybranym przez siebie szkoleniu, TestArmy może zaliczyć wpłatę na poczet wynagrodzenia tytułem nowego, wybranego przez Konsumenta szkolenia.
  6. TestArmy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. REZYGNACJE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) – POZOSTALI UŻYTKOWNICY.
  1. Użytkownicy niebędący Konsumentami mają prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy szkolenie się odbyło przed upływem terminu na odstąpienie) i pod warunkiem zapłaty odstępnego w wysokości 20% ceny za całe Szkolenie.
  2. TestArmy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy, zwróci Użytkownikowi uiszczone przez niego wynagrodzenie tytułem Szkolenia, po dokonaniu potrąceniu odstępnego.
  3. W przypadku wystąpienia konieczności wystawienia faktury korygującej, czas na zwrot kwoty (14 dni) liczony jest od czasu potwierdzenia przyjęcia faktury korygującej przez Użytkownika. Potwierdzenia należy dokonać za pośrednictwem adresu mailowego.
  4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika w terminie późniejszym niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji mailowej do TestArmy) lub nie wzięcia udziału w szkoleniu lub w jego części, TestArmy zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za Szkolenie.
  5. TestArmy ma prawo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec TestArmy, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie. W takiej sytuacji uiszczona zapłata za Szkolenie może ulec zaliczeniu na poczet zadłużenia Użytkownika z innych tytułów.
 9. ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ.
  1. TestArmy zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia z ważnych przyczyn:
   1. choroba osób prowadzących Szkolenie,
   2. brak minimalnej ilości Uczestników,
   3. wystąpienie stanu epidemii lub zagrożenia epidemią,
   4. wystąpienie siły wyższej.
  2. W razie zajścia którejś z sytuacji opisanych w ust. 1 powyżej, TestArmy zwraca Uczestnikom 100% uiszczonych za Szkolenie opłat. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odwołania Szkolenia.
  3. W razie zajścia którejś z sytuacji opisanych w ust. 1 powyżej, TestArmy może uzgodnić z Uczestnikami przeprowadzenie Szkolenia w nowym terminie, z udziałem innej osoby prowadzącej bądź w innym miejscu. Szkolenie może się odbyć na zmienionych warunkach wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji nowych warunków od Uczestników. Uzyskanie akceptacji następuje drogą mailową.
 10. EGZAMINY
  1. Szkolenia, które są kończone egzaminem ISTQB® są wskazane na stronie www.testuj.pl.
  2. Podmiotem egzaminującym jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) z siedzibą w Warszawie.
  3. Sposób organizowania egzaminów określa Regulamin Egzaminowania dostępny na stronie https://sjsi.org/regulamin-egzaminowania/
  4. Przy wyborze przez Uczestnika pakietu szkolenia wraz z egzaminem, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych Uczestnika i zgłoszenie go do egzaminu Podmiotowi egzaminującemu.
  5. Przy zakupie pakietu rozszerzonego Akademii Testowania uczestnik przystępuje do części praktycznej. Część praktyczna jest dostępna dla uczestnika bezterminowo.
 11. ORGANIZACJA SZKOLEŃ OTWARTYCH ONLINE.
  1. Szkolenie prowadzone jest poprzez platformę do wideokonferencji zoom i odbywa się w czasie rzeczywistym, w sposób interaktywny - z czynnym udziałem Uczestników Szkolenia.
  2. Wszelkie informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zaproszenie do platformy zoom przesyłane są Użytkownikom maksymalnie na 2 dni przed szkoleniem drogą mailową na adresy podane przez Użytkowników podczas składania Zamówienia.
  3. Użytkownikowi zapewnione jest wsparcie techniczne przez cały czas trwania szkolenia. Kontakt do osoby zapewniającej wsparcie techniczne ze strony TestArmy podany jest w mailu organizacyjnym wysyłanym do Użytkowników przed szkoleniem.
  4. Uczestnik może dodatkowo skorzystać z formy e-learningowej dostępnej na platformie e-learningowej TestArmy.
  5. Uczestnik szkolenia ma obowiązek aktywnego udziału w całym szkoleniu, przez co rozumie się rzeczywistą obecność Uczestnika w trakcie wideokonferencji, w czasie której Uczestnicy mają włączone kamery, możliwość włączenia i wyłączenia mikrofonów oraz możliwość zadawania pytań na czacie.
  6. Sprzęt wymagany do wzięcia udziału w szkoleniu to laptop lub komputer stacjonarny. Nie dopuszcza się możliwości odbywania szkolenia poprzez urządzenia mobilne (smartfon, tablet, ipad).
 12. ORGANIZACJA SZKOLEŃ OTWARTYCH STACJONARNYCH.
  1. W przypadku Szkoleń stacjonarnych otwartych, szkolenie odbywa się w Sali szkoleniowej wynajętej przez TestArmy.
  2. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w Sali szkoleniowej.
  3. Wszelkie informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zaproszenie na szkolenie przesyłane są Użytkownikom maksymalnie na 2 dni przed szkoleniem drogą mailową na adresy podane przez Użytkowników podczas składania Zamówienia.
 13. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia, jego organizacji i sposobu prowadzenia.
  2. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres mailowy: [email protected] lub przesłać listem poleconym na adres siedziby TestArmy, tj.: TestArmy Group S.A.,ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, z dopiskiem „szkolenia” .
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów: nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
   2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
   3. oczekiwania Użytkownika.
  4. TestArmy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oznacza, że TestArmy uznało żądanie Konsumenta za uzasadnione.
  5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  6. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE TESTARMY
  1. TestArmy, a także Trenerzy i Koordynatorzy w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Uczestnika metod, produktów oraz usług pozyskanych w trakcie szkolenia.
  2. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener lub Koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie szkolenia.
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że sytuacja, gdy TestArmy nie ma możliwości potwierdzenia jego faktycznego uczestniczenia w szkoleniu (np. z uwagi na brak włączonej mimo próśb ze strony Trenera kamery albo z uwagi na niepodpisanie listy obecności), może być podstawą do nieuwzględnienia reklamacji Uczestnika, której powodem jest niezadawalająca w ocenie Uczestnika jakość przeprowadzonego szkolenia.
 15. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest TestArmy.
  2. Uczestnik może uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez TestArmy jego danych osobowych, kontaktując się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem maila: [email protected].
  3. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:
   1. realizacja umowy o Szkolenie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
   2. spełnienia prawnych obowiązków, w szczególności podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
   3. prawnie uzasadniony interes TestArmy jakim jest ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi, a także możliwość komunikacji z Użytkownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. przesyłanie na podany przez Użytkownika adres mailowy Newslettera w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
  4. Testarmy w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji Umowy o Szkolenie, tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania), adres prowadzenia działalności gospodarczej albo siedziby spółki, numer NIP, adres poczty elektronicznej.
  5. Dostęp do danych osobowych Uczestnika przysługuje upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz TestArmy usługi informatyczne, w tym hostingowe i o charakterze marketingowym oraz spółce świadczącej usługi księgowo – podatkowe. Jeżeli Uczestnik korzysta ze szkolenia z egzaminem certyfikującym, dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie przysługiwał także podmiotowi certyfikującemu.
  6. Dane osobowe Uczestnika Szkolenia i/ lub subskrybenta Newslettera mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do ActiveCampaign LLC oraz Google LLC z siedzibami w Stanach Zjednoczonych, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wymienione przedsiębiorstwa stosują się do zasad ochrony prywatności opracowanych w ramach porozumienia EU-U.S. Privacy Shield.
  7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzana przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą umową o Szkolenie albo do upływu terminu, w jakim TestArmy zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku, gdy Użytkownik jest subskrybentem Newslettera jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie za pośrednictwem maila: [email protected]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego TestArmy dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o Szkolenie oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi TestArmy wykonanie usługi. W przypadku subskrypcji Newslettera podanie danych jest dobrowolne.
  9. Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, prawo do ograniczenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz usunięcia danych (bycia zapomnianym). Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe Uczestnika Szkolenia mogą podlegać profilowaniu o ile została wyrażona taka zgoda.

  WIĘCEJ NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W PPOLITYCE PRYWATNOŚCI.

 16. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkowników zobowiązuję się, że nie będzie nagrywał przebiegu szkolenia.
  2. W przypadku, gdy Użytkownikowi zostanie udostępnione przez TestArmy nagranie szkolenia, zobowiązuje się on do korzystania tylko na własny użytek - zabronione jest rozpowszechnianie.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania udostępnianych przez TestArmy materiałów szkoleniowych (np. prezentacji używanych podczas szkolenia).
  4. Użytkownik jest zobowiązany w trakcie szkolenia stosować się do zaleceń osoby prowadzącej szkolenie dotyczących kwestii porządkowych i kwestii bezpieczeństwa Uczestników. Niestosowanie się do poleceń trenera, stawienie się na szkolenie po zażyciu środków odurzających lub alkoholu, i inne zachowania, które przeszkadzają pozostałym Uczestnikom w odbyciu szkolenia mogą zaskutkować prośbą o opuszczenie Sali szkoleniowej – w przypadku Szkoleń stacjonarnych lub odłączeniem dostępu – w przypadku Szkoleń online.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wobec Konsumentów – także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zanim zaczniemy, krótko o ciasteczkach

Mamy dla Ciebie sporą dawkę wiedzy, ale zanim będziemy mogli się nią podzielić, prosimy o zaakceptowanie plików cookies.

Kliknij „Zaakceptuj", aby wyrazić zgodę na korzystanie z cookies na Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych działań marketingowych do Twoich potrzeb.

Możesz też zapoznać się z naszą polityką prywatności i plików cookies, w której szczegółowo informujemy o tym, jak korzystamy z cookies, ich rodzajach, usuwaniu cookies oraz naszych zaufanych partnerach. Klikając w „Ustawienia” możesz zmienić swoje preferencje, co do udostępniania cookies.

Ustawienia plików cookies

Dzięki plikom cookies strona Testuj.pl pozwala m.in. komentować artykuły za pomocą konta Facebook, w łatwy sposób udostępniać je w mediach społecznościowych i otrzymywać spersonalizowane oferty. Dlatego zachęcamy do wyrażenia zgody na przetwarzanie cookies, poprzez kliknięcie „Zgadzam się”.

W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie plików cookies z urządzenia lub kliknięcie „Nie zgadzam się” na tej stronie. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies, ich rodzajach, usuwaniu cookies oraz naszych zaufanych partnerach, znajdziesz w naszej Polityką prywatności i plików cookies.

Zgadzam się
Nie zgadzam się
 1. Dlaczego my?
 2. Szkolenia
 3. Dla firm
 4. Kontakt
 5. Dołącz do nas