Przypadki testowe umożliwiają porządkowanie procesu testowego, a także precyzyjnie sprawdzenie, czy testowane oprogramowanie bądź system działa zgodnie z oczekiwaniami klientów i dostępną specyfikacją.
W tym artykule poznasz definicję przypadku testowego, dowiesz się, czym przypadek testowy różni się od scenariusza testów, a także przeczytasz o tym, z czego składa się przypadek testowy.

Definicja przypadku testowego

Zanim przejdziemy do omawiania szczegółowych aspektów związanych z przypadkami testowymi, spróbujmy zdefiniować, czym właściwie jest test case.

Przypadek testowy to zapis zestawu działań koniecznych do wykonania w celu zweryfikowania, czy system lub oprogramowanie spełnia stawiane przed nim wymagania. Celem przypadku testowego jest sprawdzenie, czy funkcje programu działają właściwie oraz czy oprogramowanie spełnia wymagania postawione przez klienta. Pisanie przypadków testowych pomaga zadbać o jakość produktów cyfrowych oraz potwierdzić, że stworzone oprogramowanie jest zgodne z normami prawnymi i specyfikacją. 

Według ISTQB przypadek testowy to:

zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub dla warunku testowego, jak wykonanie pewnej ścieżki programu lub zweryfikowanie zgodności z konkretnym wymaganiem.

Z czego składa się przypadek testowy?

Przypadek testowy składa się z kilku elementów, które pomagają zdefiniować i zrozumieć, jak oprogramowanie powinno działać w konkretnej sytuacji. Te elementy obejmują:

  1. Opis: Krótki opis tego, co jest testowane w danym przypadku.
  2. Warunki wejściowe: Określenie danych wejściowych, stanu systemu i innych okoliczności, które są niezbędne do wykonania testu.
  3. Krótki opis działania: Krótki opis tego, co powinno się wydarzyć podczas testu, np. kliknięcie przycisku, wprowadzenie danych itp.
  4. Oczekiwane wyniki: Określenie tego, jakiego rezultatu oczekuje się po wykonaniu testu, np. wyświetlenie okna dialogowego, wyświetlenie błędu itp.
  5. Wykonanie testu: Proces faktycznego wykonania testu i sprawdzenie, czy wynik jest zgodny z oczekiwanymi rezultatami.
  6. Raportowanie: Zgłoszenie wyniku testu, takiego jak pomyślne lub niepomyślne, i ewentualnie opisanie, dlaczego wynik był niepomyślny.

Przypadek testowy powinien być jasny, zrozumiały i precyzyjny, aby zapewnić, że wynik testu jest jednoznacznie interpretowany. Poprzez wdrożenie skutecznych przypadków testowych, można zapewnić, że oprogramowanie jest niezawodne i odpowiada wymaganiom.

Różnice pomiędzy przypadkiem testowym a scenariuszem testowym

Przypadek testowy i scenariusz testowy to dwa pojęcia, które często są ze sobą mylone, ale są one nieco różne.

Przypadek testowy jest pojedynczym testem, który sprawdza jedno zachowanie systemu lub funkcję. Składa się z opisu, warunków wejściowych, krótkiego opisu działania, oczekiwanych wyników, wykonania testu i raportowania.

Scenariusz testowy jest bardziej złożonym dokumentem, który opisuje serię przypadków testowych, które składają się na pełne sprawdzenie danej funkcjonalności. Scenariusz testowy może opisywać różne sekwencje działań i różne dane wejściowe, aby uwzględnić różne warunki, w których system może działać.

Oba pojęcia są ważne w procesie testowania oprogramowania i wspólnie pomagają zapewnić, że oprogramowanie jest niezawodne i odpowiada wymaganiom. Przypadek testowy jest podstawowym elementem, z którego składa się scenariusz testowy, ale scenariusz testowy jest bardziej złożony i uwzględnia więcej czynników i różnych warunków.

Element testowy a przypadek testowy

Element testowy i przypadek testowy to dwa pojęcia związane z testowaniem oprogramowania.

Element testowy to najmniejsza jednostka testowania, która sprawdza jedną konkretną funkcjonalność systemu. Każdy element testowy składa się z danych wejściowych, wykonania testu i oczekiwanych wyników.

Przypadek testowy to pojedynczy test, który jest często bardziej złożony niż element testowy. Przypadek testowy może składać się z kilku elementów testowych i sprawdzać różne aspekty danej funkcjonalności. Przypadek testowy zawiera opis, warunki wejściowe, krótki opis działania, oczekiwane wyniki, wykonanie testu i raportowanie.

Wniosek jest taki, że element testowy jest częścią przypadku testowego. Przypadek testowy jest bardziej złożony i opisuje cały proces testowania danej funkcjonalności, a element testowy jest jednym z elementów, z których składa się przypadek testowy. Obie jednostki są ważne w procesie testowania oprogramowania i pomagają zapewnić, że oprogramowanie jest niezawodne i odpowiada wymaganiom.

Przypadek testowy niskiego poziomu a przypadek testowy wysokiego poziomu

Przypadek testowy niskiego poziomu i przypadek testowy wysokiego poziomu to dwa rodzaje przypadków testowych, które różnią się stopniem szczegółowości i składników.

Przypadek testowy niskiego poziomu jest bardzo szczegółowy i skupia się na konkretnych działaniach i funkcjonalnościach systemu. Przypadek testowy niskiego poziomu zawiera bardzo dokładne i szczegółowe instrukcje dotyczące działania systemu, danych wejściowych i oczekiwanych wyników. Ten rodzaj przypadku testowego jest często stosowany w fazie testów jednostkowych i integracyjnych.

Przypadek testowy wysokiego poziomu jest bardziej ogólny i opisuje ogólne działanie systemu, a nie konkretne funkcjonalności. Ten rodzaj przypadku testowego jest często stosowany w fazie testów akceptacyjnych, gdzie skupia się na testowaniu całego systemu jako całości, a nie jego poszczególnych części. Przypadek testowy wysokiego poziomu zawiera mniej szczegółów niż przypadek testowy niskiego poziomu, ale jest bardziej uogólniony i opisuje cały proces testowania.

Każdy rodzaj przypadku testowego jest stosowany w odpowiedniej fazie procesu testowania i ma swoje własne cechy i cele.

Przypadki testowe: pozytywne i negatywne

Pozytywne przypadki testowe sprawdzają, czy oprogramowanie działa zgodnie z wymaganiami i jak reaguje na pozytywne dane wejściowe. Celem tych testów jest upewnienie się, że oprogramowanie działa poprawnie w normalnych warunkach.

Negatywne przypadki testowe sprawdzają, jak oprogramowanie reaguje na negatywne dane wejściowe lub sytuacje, w których następuje nieoczekiwana sytuacja. Celem tych testów jest upewnienie się, że oprogramowanie jest odpornie na błędy i że może poprawnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Ważne jest, aby uwzględniać zarówno pozytywne, jak i negatywne przypadki testowe w procesie testowania oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie działa poprawnie w każdych warunkach.

Kto jest odpowiedzialny za pisanie przypadków testowych?

Pisanie przypadków testowych jest ważnym elementem procesu testowania oprogramowania i odpowiedzialność za to należy do kilku różnych osób, w zależności od organizacji i projektu. Oto kilka głównych osób odpowiedzialnych za pisanie przypadków testowych:

Testerzy oprogramowania: Testerzy oprogramowania są najbardziej odpowiedzialni za pisanie przypadków testowych i są odpowiedzialni za upewnienie się, że oprogramowanie jest sprawdzane pod kątem wszystkich ważnych funkcjonalności.

Zespół deweloperski: Zespół programistów jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji potrzebnych do napisania przypadków testowych, takich jak wymagania funkcjonalne i techniczne.

Menadżer projektu: Menadżer projektu odpowiedzialny jest za zapewnienie, że proces testowania jest prowadzony zgodnie z planem i że przypadki testowe są ważnym elementem tego procesu.

Analitycy biznesowi: Analitycy biznesowi są odpowiedzialni za dostarczanie wymagań funkcjonalnych i biznesowych, które są niezbędne do napisania przypadków testowych.

Każda z tych osób odgrywa ważną rolę w procesie pisania przypadków testowych i wszyscy powinni współpracować, aby zapewnić, że przypadki testowe są dokładne i odpowiadają wymaganiom projektu. W końcu sukces projektu zależy od jakości przypadków testowych i odpowiedzialność za ich napisanie powinna być dzielona na wszystkie strony zainteresowane tworzeniem przypadków testowych.

Błędy popełniane podczas pisania przypadków testowych

Podczas pisania przypadków testowych można popełniać wiele błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość testów i na ostateczny sukces projektu. Oto kilka najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania przypadków testowych:

Brak jasnych wymagań: Brak jasnych wymagań dotyczących oprogramowania może prowadzić do pisania przypadków testowych, które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom projektu.

Niekompletne przypadki testowe: Niekompletne przypadki testowe nie zapewniają pełnej kontroli nad oprogramowaniem i mogą prowadzić do pominięcia ważnych funkcjonalności.

Brak spójności: Brak spójności pomiędzy różnymi przypadkami testowymi może powodować niezrozumienie i trudności w ich wykonaniu.

Zbyt duża ilość szczegółów: Zbyt duża ilość szczegółów w przypadkach testowych może być przytłaczająca i trudna do zrozumienia dla testerów.

Brak uwzględnienia wyjątków: Brak uwzględnienia wyjątków i różnych sytuacji awaryjnych w przypadkach testowych może prowadzić do niezauważenia ważnych błędów.

Aby uniknąć tych błędów, ważne jest, aby pisać przypadki testowe z jasnymi wymaganiami, aby upewnić się, że są one pełne i spójne, a także, aby uwzględnić wyjątki i różne sytuacje awaryjne. W ten sposób można zapewnić, że przypadki testowe są skuteczne i że oprogramowanie jest dokładnie i rzetelnie sprawdzane.