Rozwój technologii i złożoności oprogramowania sprawił, że testowanie stało się kluczowym elementem procesu wytwarzania produktów cyfrowych. W związku z tym testerzy zaczęli odgrywać bardzo istotną rolę w zapewnieniu jakości i funkcjonalności aplikacji, oprogramowania i systemów informatycznych. W tym artykule przyjrzymy się roli testera w projekcie i jego typowemu dniu pracy.

 

Rola testera w projekcie jest bardzo rozbudowana. Nie ogranicza się jedynie do wyszukiwania błędów aplikacyjnych. Ma również za zadanie opracowywać plany testów przy dokładnym zrozumieniu wymagań projektu i jego funkcjonalności. Zadaniem testera jest również ścisła współpraca z zespołem deweloperów, analitykami i innym grupami pracującymi nad rozwojem oprogramowania. Produkt, który jest wspólnie tworzony, musi spełniać wysokie standardy jakości i być najlepiej dostosowany do potrzeb użytkowników.

Kluczowymi zadaniami testera w projekcie są:

Planowanie testów

Zadaniem testera jest opracowanie strategii testów, ustalenie priorytetów, zdefiniowanie celów oraz zakresu testów. Przy współpracy z całym zespołem decydują również o tym, jakiego rodzaju testy zostaną wykonane (np. testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe)

Tworzenie przypadków testowych (test cases)

W oparciu o specyfikację wymagań, tester tworzy przypadki testowe. Każdy z nich powinien zawierać dokładnie opisane kroki, które należy wykonać, aby przetestować daną funkcję systemu.

Wykonywanie testów

Testy wykonywane są zgodnie z zaplanowaną strategią. Tester weryfikuje ich wyniki, a przede wszystkim rejestruje i dokładnie dokumentuje wszystkie znalezione błędy, czyli tzw. bugi.

Weryfikacja 

Ważnym zadaniem testera jest dbanie o to, aby funkcje aplikacji były zgodne ze stworzoną specyfikacją wymagań oraz żeby spełnione zostały oczekiwania użytkowników. Pod tym kontem weryfikuje jej działanie.

Raportowanie

Do zadań testera należy również tworzenie i prowadzenie wnikliwej i szczegółowej dokumentacji procesu. Zaraportowane wyniki i błędy pozwalają na śledzenie postępów testów, analizę defektów i usprawnienie całego procesu w przyszłości. 

Dzień pracy software testera

Dzień pracy testera może być zróżnicowany. Wszystko zależy od dynamiki projektu i jego potrzeb. Poniżej przedstawiamy kilka typowych sytuacji.

Daily stand-up

W większości projektów, tester rozpoczyna dzień od spotkań z całym zespołem (daily stand-up). Omawia podczas nich plany dnia i zdaje relację z tego, co udało się wykonać w dniu poprzednim. Daily stand-up to kluczowy element dnia, ponieważ ustawia zakres działań na nadchodzące godziny pracy. Nadaje się wówczas zadaniom odpowiednie priorytety i to według nich tester układa sobie dzień pracy.

Tester podczas dziennego spotkania mógł dostać do wykonania konkretny rodzaj testów: stworzenie scenariuszy testowych i danych testowych, testy integracyjne, testy funkcjonalne, testy wydajnościowe czy testy bezpieczeństwa. Każdy z nich ma swoje unikalne cele i wymagania. 

Przed przystąpieniem do testowania tester musi sprawdzić czy środowisko, w którym będzie pracował jest przygotowane, tak aby symulowało realne warunki działania aplikacji.

Wykonanie testów i identyfikacja błędów

Głównym zadaniem testerów jest wykonanie zaplanowanych testów. Może ono wymagać np. wielokrotnego uruchamiania aplikacji, różnych scenariuszy, wprowadzania danych testowych i obserwacji reakcji systemu.

Każdy wykryty błąd lub nieprawidłowe zachowanie aplikacji musi być skrupulatnie dokumentowane, a następnie raportowane deweloperom. Testerzy współpracują z deweloperami w celu szczegółowego omówienia znalezionych błędów. Pomaga to w szybkim i skutecznym rozwiązaniu problemów oraz zrozumieniu kontekstu technicznego aplikacji.

Analiza wyników i raportowanie

Zakończeniu testów jest zwieńczone analizą wyników.

Tester ocenia, czy oprogramowanie spełnia założone wymagania i standardy jakości. Raportuje wyniki swojej pracy zespołowi deweloperskiemu i kierownictwu projektu. Raporty to cenne źródło informacji dla całego zespołu, umożliwiające obranie i dostosowanie strategii testowania oraz planów naprawczych w przyszłości.

Rola testera w projekcie IT - podsumowanie

Rola testerów w projekcie jest niezwykle istotna dla zapewnienia jakości oprogramowania. Przyczyniają się oni do dostarczania produktów zgodnych z oczekiwaniami klientów, a także działających zgodnie z założeniami biznesu. To dzięki testerom oprogramowania unika się problemów i defektów w działających systemach.